sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

18.01.2019

Prebiehajúce projekty

16

Rovnoprávne školy (GECM)

V angličtine má projekt názov Gender Equality Charter Mark, v skratke GECM (Charta rodovej rovnosti), preto používame túto skratku. Ideovo sa dotýka sa tém, ktoré sa na Slovensku nestretávajú vždy s ochotou a porozumením, a to sú rodové vzťahy a správanie. Myslíme si však (spolu s ostatnými partnermi z ďalších 8 európskych krajín), že vzťahy medzi pohlaviami zohrávajú pri riadení, prevádzke a v samotnom vyučovacom procese dôležitú úlohu.

Projekt má neobvyklý prístup, navrhnutý je tak, aby školám poskytol testovací  rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci školského systému, samotnej školy a pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje komplexný celoškolský prístup k riešeniu rodovej nerovnosti, vrátane podpory kritického myslenia.

GECM nadväzuje na trojročný predchádzajúci projekt, ktorý bol implementovaný v troch krajinách (Veľký Británia, Maďarsko a Taliansko) a vytvoril prvotný „rámec rovnoprávnosti“ pre stredné školy. Na základe jeho úspešnosti, ako aj holistického, ambiciózneho prístupu sa myšlienka rozšíriť projekt aj na ďalšie krajiny podarila o ďalších 6 krajín, vrátane Slovenska.

Partneri súčasného projektu sú:

  1. – Development Education Centre South Yorkshire, Sheffield, Veľká Británia
  2. – SUEDWIND ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL JUSTICE (Südwind – Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik), Viedeň, Rakúsko
  3. – OXFAM Italia, Florencia, Taliansko
  4. – Forum za slobodu odgoja, Záhreb, Chorvátsko
  5. – Peace Education Institute (Rauhankasvatusinstituutti RKI ry), Helsinki, Fínsko
  6. – University of Thessaly – UTH, Volos, Grécko
  7. – Anthropolis Association, Budapešť, Maďarsko
  8. – Center for Citizenship Education CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Varšava, Poľsko
  9. – Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava, Slovensko

Projekt predstavuje „celoškolský prístup“, ktorý umožňuje školám vybudovať prostredie, umožňujúce žiakom kriticky sa zapájať do celého radu komplexných otázok spojených s rodovou rovnosťou a zmysluplne ich vnímať. Obsahuje nástroje pre školu, ktoré majú ukázať merateľné zmeny a pokrok v politikách a postupoch v rámci celej školy, zameraných na riešenie rodových stereotypov a nerovností, ako aj na zabezpečenie týchto výsledkov pre žiakov: zmena postoja k rodovým stereotypom, rozšírenie možností v oblasti súvisiacich aktivít, vyššie ambície pri výbere povolania, ukončenie rodového šikanovania a neúcty.

Osobitnou potrebou je vytvorenie GECM pre primárnu vekovú skupinu, pretože prostredie pre malé deti nie je rodovo neutrálne a postoje k rodovej príslušnosti sa vyvíjajú u detí už v predškolskom veku.

Projektované výstupy:

Adaptovať už vytvorený rámec charty (v predchádzajúcom projekte) na národný kontext,

Vytvoriť príručku o implementácii Charty rodovej rovnosti – vrátane prípadových štúdií,

Vytvoriť príručku obsahujúcu podporné materiály o rodovej rovnosti – zdroje pre učebné osnovy,

Vytvoriť moduly profesionálneho rozvoja učiteľov o rodovej rovnosti, ktoré možno prispôsobiť rôznym krajinám,

Vytvoriť moduly počiatočného vzdelávania učiteľov o rodovej rovnosti, ktoré možno prispôsobiť rôznym krajinám,

Pripraviť tréningové moduly pre trénerov vyvinuté a prispôsobené pre každú krajinu,

Zrealizovať multiplikačné podujatie – ako úvod do Charty rodovej rovnosti pre školy.

Projekt je realizovaný s podporou programu ERASMUS+ a British Council.